نرم افزار کلود دندانپزشکی برای بهترین تیم های کلینیک دندانپزشکی

مدیریت دندانپزشکی و اتوماسیون دندانپزشکی: وظایف مطب، فرآیندهای درمان دندانپزشکی و ارتباطات بیماران تمام وظایف دندانپزشکی و ویژگی های نرم افزار در هر دستگاه تلفن همراه. تا 100 پرونده بیمار در پایگاه داده به صورت رایگان استفاده کنید.